Statut

S T A T U T

 STOWARZYSZENIA KOBIET

„ Miej Marzenia”

 

R O Z D Z I A Ł  I

 Postanowienia ogólne

§1

 Stowarzyszenie  jest organizacją pożytku publicznego nosi nazwę Stowarzyszenie Kobiet „Miej marzenia i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 1. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989) oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r). oraz postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§2

 1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, jednakże dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw w poszanowaniu ich prawa
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lidzbark Warmiński.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji i związków stowarzyszeń.

 

§4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak.
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci.
 3. Stowarzyszenie może wywieszać szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 5

 1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

 


R O Z D Z I A Ł II

 Cele, główne kierunki i metody działania

 

§6

 Cele działalności Stowarzyszenia :

1.aktywizacja i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kobiet, dzieci i młodzieży

 1. popularyzacja różnorodnych dziedzin sztuki
 2. praca na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 3. dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo historyczno-kulturowe
 4. szerzenie idei aktywnego, zdrowego i radosnego stylu życia
 5. propagowanie uczestnictwa młodzieży w wychowaniu obywatelskim i wolontariacie
 6. wspieranie dialogu między kulturami
 7. budowanie poczucia tożsamości narodowej w zintegrowanej Europie
 8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

§7

 1. Aby zrealizować swój cel Stowarzyszenie podejmuje następujące zadania:

a)      korzystanie z dóbr kultury

b)      tworzenie własnych inicjatyw kulturalnych

c)      pogłębianie wiedzy i zainteresowań kobiet

d)     propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

e)      wspieranie twórczego spędzania wolnego czasu

f)       kultywowanie tradycji i obyczajów narodu polskiego

g)      propagowanie piękna i dorobku kulturalnego ziemi warmińskiej

h)      kształtowanie wzorców kulturalnego zachowania

i)        działalność charytatywna

j)        budowanie wolontariatu młodzieży

k)      współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą

l)        współpraca z mediami


§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

a)      organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i kursów

b)      organizację pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów

c)      organizację wycieczek, rajdów i obozów

d)     organizację imprez kulturalnych i sportowych

e)      organizację konkursów, przeglądów i zawodów

f)       działalność wystawienniczą i  wydawniczą

g)      realizację projektów

§ 8A

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, z której dochód przeznaczony jest  w całości na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie :

 

1)      pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z ,

2)      pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  85.51.Z

3)      pozaszkolne formy edukacji artystycznej   85.52.Z

4)     działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

5)     działalność związana  z wystawianiem przedstawień  artystycznych  90.01.Z

6)     działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  90.02.Z

7)     artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z

8)      działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z

9)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B ,

10)   pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z .

11)   pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 9329 Z

12)   pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z

13)  działalność fotograficzna  74.20.Z

14)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.30.Z

15)   pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana 9609 Z.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1)      pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z ,

2)      pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  85.51.Z

3)      pozaszkolne formy edukacji artystycznej   85.52.Z

4)      działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

5)      działalność związana  z wystawianiem przedstawień  artystycznych  90.01.Z

6)      działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  90.02.Z

7)      artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z

8)      działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z

9)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B ,

10)  pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z .

11)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 9329 Z

12)  pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z

13)  działalność fotograficzna  74.20.Z

14)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.30.Z

15)  pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana 9609 Z.

 

 §9

 1.  Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 


R O Z D Z I A Ł III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 a)      zwyczajnych,

b)      honorowych.

§11

 1.  Członkiem zwyczajnym może zostać obywatelka  Polski lub cudzoziemka, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską Zarządowi Stowarzyszenia.
 2.  Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i uzyskania rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
 3.  Zarząd zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie l miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

 

§12

 Członek zwyczajny ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
 3. zgłaszać wnioski, postulaty i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.


§13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1.  przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3.  regularne opłacanie składek członkowskich

 

 §14

 Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1.  dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia – ze skutkiem natychmiastowym;
 2.  wykluczenia przez Walne Zgromadzenie z powodu nieusprawiedliwionego uchylania, się od obowiązków zawartych w pkt. 1. i 2. § 13;
 3.  skreślenia na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku:

a)    niepłacenia składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień Statutu przez okres pół roku;

b)   prawomocnego orzeczenia sądowego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia;

c)    śmierci członka.

§15

 1.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jednak z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień Statutu.

 

§16

 1.  Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić członka o decyzji pozbawienia członkostwa w terminie 7 dni podając przyczyny swojej decyzji i wskazując na prawo członka do odwołania się od niej do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.
 2.  Uchwała Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 3. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenia pozbawiony jest praw określonych w pkt. 1. i 4. § 12.

 

§17

 1.  Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są uiszczać  miesięcznie składkę członkowską.
 2. Wysokość składki, obowiązującej w danym roku, ustala Zarząd a zatwierdza Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowi stowarzyszenia zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem  organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi  członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu  przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami   bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków,  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje   bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że  to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów  lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach   innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach  wyższych niż rynkowe.

 

§18

 1. Stowarzyszenie może przyznawać tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia osobom nie będącym jego członkami, które współpracują i wspierają Stowarzyszenie w jego działalności statutowej.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania tytułu Przyjaciela Stowarzyszenia określa odrębny regulamin
 3. Przyjaciel Stowarzyszenia nie ma obowiązków ani praw członka, poza prawem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez głosu decydującego

 


 

R O Z D Z I A Ł  IV

 Władze Stowarzyszenia

§19

 1. Władzami Stowarzyszenia są::
 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Mandat wygasa z dniem wyboru nowych członków tych organów.

 

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka  władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyborów

 

§21

 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie; może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


 §22

 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

a)      zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia z głosem decydującym;

b)      zaproszeni goście i Przyjaciele Stowarzyszenia

3. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania, listami zwykłymi lub bezpośrednio, za pisemnym potwierdzeniem.

 

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

a)      na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia i winno obradować nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

 

§24

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

 1.  podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia;
 2. powoływanie i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia;
 3. uchwalanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia
 4. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych organizacji i związków stowarzyszeń;
 8. ustanawianie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia -w granicach określonych w Statucie;
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 


§25

 1.  Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 1/3 członków z głosem decydującym.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał opisanych w § 35.

§26

 1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie :
  1. PREZESA
  2. trzech CZŁONKÓW odpowiedzialnych za: organizację, finanse, media.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 4 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

 

§27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1.  realizacja celów Stowarzyszenia
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 8. przyjmowanie  i odwoływanie członków Stowarzyszenia

 

§28

Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa w razie:

a)      upływu kadencji;

b)       zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Stowarzyszenia.

c)      śmierci członka

 

§29

 1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy wybierają  spośród siebie przewodniczącego Komisji:
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

 

 §30

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b)      przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

c)      składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z oceną działalności Zarządu stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

d)      wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 §31

 1.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

 

R O Z D Z I A Ł V

 Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      składki członkowskie;

b)       dotacje, darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu

c)       dochody z majątku Stowarzyszenia;

d)     wpływy z działalności statutowej;

e)      wpływy z tytułu prowadzenia działalności, zlecanej przez organy oraz jednostki administracji, rządowej i samorządowej.

 

 § 33

 1.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

§34

Oświadczenia woli (w tym powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych) w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym prezes zarządu.

 

R O Z D Z I A Ł VI

 Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§35

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§36

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 2. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany na rzecz innej organizacji, której założenia i  cele są najbardziej zbliżone do zadań i celów Stowarzyszenie.

.


R O Z D Z I A Ł VII

Przepisy szczególne

§37

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ) z późniejszymi zmianami